Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni

KULLANIM KOŞULLARI

1.TARAFLAR

İşbu Kullanım Koşulları, merkezi Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Bizim Market Şubesi Bl. No:19, Üsküdar adresinde bulunan Seç Marketçilik A.Ş.’ye ait (“Seç Market”) Seç Market Platform’undan sunulan hizmetlerden Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesine ilişkindir.

SEÇ MARKET ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR

Platform Satıcı’ya ait ürün ve hizmetlerin sunulmakta olduğu Seç Market’e ait platformu ifade eder.
Sanal Mağaza Seç Market’in Platform üzerinden Satıcı’ya tahsis etmiş olduğu ve Satıcı’nın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlama imkanına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
Hizmetler Platform’un kullanılması ile ilgili olarak Seç Market tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Satıcılar Seç Market ile ticari ilişkisi kapsamında Platform’a kayıt olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişiyi ifade eder.
Kullanıcı Satıcı tarafından Platform üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

3.KAPSAM VE AMAÇ

3.1. SEÇ MARKET, Platform’u işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.2. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı’nın Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulları belirler ve bu doğrultuda Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kuralları tespit eder. Kullanım Koşullarının Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.3. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Kullanım Koşulları, yalnızca Taraflar arasında geçerli olup, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcılar, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4.TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı statüsünün kazanılması için, Kullanıcı olmak isteyen kişinin, Whatsapp üzerinden yönlendirileceği Platform’u kullanması yeterlidir. Kullanım Koşullarına aykırılık sebebiyle Kullanıcı bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Kullanıcı, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak SEÇ MARKET’in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.3. SEÇ MARKET’in Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" olması sebebiyle; Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. SEÇ MARKET, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Platform’da yayınlanan herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle SEÇ MARKET’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, SEÇ MARKET ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.4. Kullanıcı, Platform üzerinden Satıcılar'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcılar’ın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; SEÇ MARKET’in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcılar'ın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Kullanıcı, Sanal Mağaza'da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.5. Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Kullanım Koşulları hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı'nın Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6. SEÇ MARKET, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı'nın bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.6. Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

  • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesapların Kullanım Koşulları’na veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı'nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  • Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, SEÇ MARKET’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları kullanılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yöntemlerle Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.8. Kullanıcı’nın Platform’u Kullanım Koşulları’ndaki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde SEÇ MARKET Kullanıcı’nın Platform’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.

4.9. Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri SEÇ MARKET’e maddi ve/veya Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

4.10. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu kullanım koşullarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; SEÇ MARKET’in bu aykırı kullanımlardan doğan zararları ile ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. SEÇ MARKET, Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde kullanımı askıya alma, sonlandırma ve dava ve takip haklarına sahiptir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. SEÇ MARKET, Kullanıcı'nın Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmesi için Whatsapp ve Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. SEÇ MARKET, bu kapsamda Kullanıcı'nın sağladığı kişisel verileri * linkinde yer alan müşteri aydınlatma metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Müşteri aydınlatma metni, işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel verinin işlenmesi konusundaki haklarınızla ilgili olarak kvkk@bayi.secmarket.com.tr elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.

5.2. Kullanıcı tarafından Platform’da beyan edilen kişisel veriler; işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla SEÇ MARKET ya da iş ortakları tarafından aydınlatma metnine uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

5.3. SEÇ MARKET söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

6.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“SEÇ MARKET” markası ve logosu, “SEÇ MARKET” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak SEÇ MARKET tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, SEÇ MARKET’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda SEÇ MARKET’in öncesinde verilmiş yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı'nın, üçüncü kişilerin veya SEÇ MARKET’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, SEÇ MARKET’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

6.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

8.MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya SEÇ MARKET’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") SEÇ MARKET’in işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, SEÇ MARKET ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum kullanımın bir ihlali olarak kabul edilemez.

9.MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Delil Sözleşmesi; Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda SEÇ MARKET’in resmi defter ve ticari kayıtları ile SEÇ MARKET’in veri tabanında, sunucularında tutulan elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Kullanım Koşulları münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Kullanım Şartları’ndan kaynaklanan veya işbu Kullanım Şartları ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9.3. Bildirim; SEÇ MARKET, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kayıt olurken bildirmiş olduğu telefon numarasını arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır.

9.4. Kullanım Koşullarının Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Kullanım Koşulları herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanım Koşulları bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.5. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Kullanım Koşulları ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.